5-та работилница за промоција на Информациско моделирање на градби БИМ - Образование за БИМ

 Завршено пријавување
 
20
Категорија
TRAINEE
Датум
03 Дек 2019 11:30 - 15:00
Локација
Сала за состаноци на ФЕИТ
Број на места
40
Слободни места
20
Документ

Дидактичките методи во градежништвото како впрочем и восите останати области, следејки ги современите текови се вопостојано менување. Развојот на информатичката технологија(ИТ), како Информациското моделирање на градби (БИМ) исовремените алатки како што се беспилотна градежнамеханизација и ласерски скенери, влијаат врз содржината наобразованието во градежништвото. Од клучно значење е универзитетите да воведат нови ИТ алатки во образованието кое се однесува на управување во градежништвото, а БИМ еветувачка алатка токму за оваа намена.

Во моментов, неколку универзитети ширум светот нудат курсеви за БИМ во своите студиски програми, додека многу други се вопроцес на интегрирање на БИМ во нивните наставни програми. Како и да е, најчестата рута до едукација и сертификација во БИМ вообичаено се обуките понудени од професионални организации и меѓународни провајдери на обуки.

Оваа работилница ги има следниве цели:

  • да се фокусира на аспектите на обука и истражување за БИМ;
  • колективна промоција на БИМ;
  • воспоставување отворен медиум за комуникација за разменана знаење, искуство, студии на случај, ставови, итн .;
  • соработка за заеднички активности и истражувачки проекти;
  •  колективен глас во однос на наставата, учењето иистражувањето, со цел да се влијае врз политиките,приоритетите за финансирање и поставувањето планови;
  • минимизирање на дуплирањето и создавање стандарднипрактики при негување на различен пристап при обуките.

Оваа работилница ќе обезбеди потребни информации и ќеиницира свесност со цел да се предизвика акција ворелевантните институции и кај проактивните лица за ставање вофокус на обуките и образование за БИМ.

Работен јазик на работилницата е англискиот јазик.

 

Превземи АГЕНДА

 
 

Листа на учесници

Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)