Центарот за менаџирање на знаење и вештини е основан во рамките на проектот TRAINEE со цел да се обезбеди оддржливост на проектните резултати. Активностите на Центарот се распределени во следните пет модули:
ОБУКИ
ОБУКИ
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ
ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ
ПРОМОВИРАЊЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРИСТАП
ПРОМОВИРАЊЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРИСТАП
РЕПЛИЦИРАЊЕ
РЕПЛИЦИРАЊЕ
Општо за Центарот за менаџирање на знаење и вештини