TRAINEE Logo   Creating Qualified Building workforce with
   QUALIFICATIONS | BIM | MARKET

Грешка

[OSYouTube] Alledia framework not found

ДОДЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТИ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ УСПЕШНО ГИ ЗАВРШИЈА ОБУКИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНСТАЛИРАЊЕ СИСТЕМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО ГРАДБИ

 

Целта на обуките што се одвиваа во текот на јуни и јули 2019 година,  за проектирање и инсталирање системи за користење енергија од ОИЕ во градби беше континуирано подобрување на вештините на градежните работници (инсталатери) и инженери (проектанти) за градење енергетски ефикасни објекти.

-Главна цел на Проектот е подобрување на вештините на градежните професионалци - архитекти, инженери и градежни работници за градење енергетски ефикасни објекти, - истакна Јадранка Аризанковска, виш советник при Стопанската комора на Македонија и координатор на Проектот.

-Потребата од обучен и сертифициран кадар во областа на примена на енергија од ОИЕ е неминовна и според одредбите на ревидираната Директива за обновливи извори на енергија 2018/2001 / ЕУ. Земјите-членки треба да обезбедат шеми за сертификација или еквивалентни шеми за квалификација достапни за инсталатери на котли и печки за биомаса, сончеви фотоволтаични и топлински системи, плитки геотермални системи и топлински пумпи. Секоја земја-членка на Европската унија ќе го признае сертификатот доделен од други земји-членки во согласност со тие критериуми и гарантираат дека шемите за сертификација или еквивалентните шеми за квалификација за инсталатери ќе бидат достапни за јавноста.

Земјите-членки, исто така, треба јавно да го објават списокот на инсталатери кои се квалификувани или овластени во согласност со претходниот став, - истакна д-р Ристо Јаневски, претседател на Здружението на енергетиката при Стопанската комора на Македонија.

17.09Проф д-р Христина Спасевска од Факултетот за електротехника и информатички технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, истакна дека десетдневните обуки се одвиваа во лабораторија опремена од страна на Проектот на макети на фототермал и фотоволтаични системи, и практично со посета на фотоволтаична централа поставена од „Окта“ во Свети Николе. На тренинзите се користеше лиценциран софтвер каде што учесниците имаа ретка можност да се запознаат со основите на дизајнирање и преку нив изведоа конкретни проектни задачи.

Обуките беа организирани во 2 одделни модула на 2 квалификациски нивоа и тоа: Модул 1: Проектирање и инсталирање сончеви термални колекторски системи,  за работници (инсталатери) и инженери (дизајнери) и Модул 2: Проектирање и инсталирање фотоволтаични системи за работници (инсталатери) и инженери (дизајнери). Од вкупно 129 пријавени учесници, 115 ги посетија обуките, а од нив завршниот испит успешно го положија 72 учесници, од кои 49 инженери и 23 техничари/инсталатери кои се стекнаа со соодветни сертификати препознати од земјите-членки на Европската унија.

Проектот „ТРАИНЕЕ“ е дел од Програмата „Хоризонт 2020“ и се спроведува од Стопанската комора на Македонија, како координатор, во партнерство со: Здружението за бизнис и консултанти „Креација“, Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Јавната установа Центар за образование на возрасните - Скопје (ЦОВ), Инженерската институција на Македонија (ИИМ) и WITS INSTITUTE SL (BIM Academy) - Академијата БИМ од Шпанија.

Со пријавувањето за новости, давате дозвола дека вашите информации ќе бидат употребени за да добиете една потврдна порака и билтени од активностите и резултатите на проектот TRAINEE.
Партнери во проектот
KomorskiZnak CMYK Noemvri2012 WEB  logo kreacija mk  feit logo cov logo oficijalno en inzhenerska institucija na makedonija web  bim academy spain

EU Logo web

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 785005 

TRAINEE Tweets

Contact Us