Информациско моделирање на градби - БИМ

BIM frame text mk

Информациското моделирање на градби (БИМ) е во центарот на дигиталната трансформација на градежниот сектор и градежната средина. БИМ не е новина, но веќе претставува глобален тренд кој и понатаму е во експанзија. Извештаите предвидуваат дека поширокото усвојување на БИМ ќе овозможи заштеди од 15 до 20% на пазарот на глобалната инфраструктура до 2025 година. Токму овие промени водени од новите технологии најверојатно ќе го имаат и најголемото влијание врз градежниот сектор.

Владите и компаниите во Европа, при секоја јавна во градежниот сектор (најчесто со поглема вредност), веќе ја препознаваат вредноста на БИМ како стратешка за постигнување на оптимален сооднос помеѓу трошоците, квалитетот и времетраењето на процесот на градење. Многу од нив преземаат проактивни чекори за да ја поттикнат употребата на БИМ во својот градежен сектор за да се осигураат дека ќе ги добијат овие економски, технички, еколошки и општествени придобивки.

 BIM fazi