TRAINEE Logo   Creating Qualified Building workforce with
   QUALIFICATIONS | BIM | MARKET

Пријавување на кандидати за валидирање на неформално и информално учење преку Препознавање на претходно знаење и вештини – ППЗВ

Важно! Ве молиме пред да започнете со апликацијата, пожелно е да ги имате во електронска верзија (pdf, jpg) вашите сведителства / дипломи од формалното образовние, како и сертификати, потврди, уверенија за стекнатите квалификации од обуките во неформалното образование.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Тековно работно место
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Претходни работни места
Invalid Input
Податоци за образование
Основно образование
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Средно образование
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Високо обраование
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
ДИПЛОМИ / СВЕДИТЕЛСТВА ОД ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Прикачете ги вашите сведителства или дипломи стекнати во формалното образование од последниот степен на образовние
Invalid Input
СЕРТИФИКАТИ ОД НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ (ОБУКИ)
Стручни обуки (доколку ги имате)
Invalid Input
Прикачете ги вашите документи како потврда за стручните квалификации стекнати во неформално образование (сертификати од обуки, уверенија, потврди...итн.)
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
ДОКАЗИ ЗА ИНФОРМАЛНО УЧЕЊЕ
Прикачете ги документите како потврда на вашите компетенции стекнати преку информално учење (потврда за работно искуство, референтна листа на реализирани работи/проекти, потврди, ...)
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Формуларот за Договроот го имате во самиот Повик.
Морате да ја селектирате изјавата доколку сакате да аплицирате.
Морате да ја потврдите изјавата со нејзино селекторање.
Партнери во проектот
KomorskiZnak CMYK Noemvri2012 WEB  logo kreacija mk  feit logo cov logo oficijalno en inzhenerska institucija na makedonija web  bim academy spain